Hukuki Yönüyle Emlakçı

Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk Sisteminde mevcut değildir. Peki ya emlakçılık yasal değil mi?

Türk Ticaret Kanunun 12. Maddesinin 12 bendi ile ticaret sicili nizamnamesinin 14. Maddesi Tellallık, komisyonculuk, ve sair tavassut (Aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere Ticarethane bunları işletenleri de Tacir olarak kabul etmiştir.

Borçlar kanunun 404. Maddesinde “Gayrimenkul Tellal-ligi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir.” denilmektedir. Bu sebeple T.T.K madde 12 hükümleri gereği Tellalık ve emlak komisyonculuğu arasında bir bağlantı kurulmaktadır.

Yine Borçlar Kanununun 404-405-406-407ve 409 Maddelerinde gayrimenkul tellalının yapacağı akitin şekli, alacağı ücret, çalışma usulünü kısmen de olsa belirleyici hükümler bulunmaktadır.

Ancak 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 3153 Sayılı Kanunla değişik 6. Maddesi gereğince kurulan, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun 24/6/1997 tarih ve 9 no’lu kararı ile emlak komisyonculuğu esnaf ve sanatkarlar kolları arasında bölümüne dahil edilmiştir. Bu karar 22 Ocak 1999 tarih ve 23588 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kararın yürürlüğe girmesini takiben çeşitli illerde Kamu Kurumu niteliğinde olan emlak Komisyoncuları odaları kurutmaya başlamıştır.

Emlak Kamu Kurumları

Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalar. Anayasanın 135. Maddesinde belirtildiği üzere belli bir mesleğe mensup olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak; mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun surette gelişmesini sağlamak, emlak sektörü meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak’ amacı ile kurulan Kamu tüzel kişilikleridir.

Emlakçılık Konusunda Bugün

Bugünkü geldiğimiz noktada emlakçıların tek bir çatı altın da toplanması mümkün görünmemekle birlikte, bu durum emlakçıların Ticaret Odalarında bulunan Emlak Komisyoncuları Meslek Komitesi ve Esnaf Sanatkarlar bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odalarının müşterek çalışmaları sonucu, kısa zamanda emlakçıların beklentileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için bir arada çalışmalarını gerektirmektedir.

Leave a Reply